Chopin: Mazurkas for the Piano: Joseffy (Schirmer)

$14.99
Contents: 4 Mazurkas, Op. 6 • 5 Mazurkas, Op. 7 • 4 Mazurkas, Op. 17 • 4 Mazurkas, Op. 24 • 4 Mazurkas, Op. 30 • 4 Mazurkas, Op. 33 • 4 Mazurkas, Op. 41 • 3 Mazurkas, Op. 50 • 3 Mazurkas, Op. 56 • 3 Mazurkas, Op. 59 • 3 Mazurkas, Op. 63 • 4 Mazurkas, Op. 67 • 4 Mazurkas, Op. 68 • Mazurka in A minor, B. 134 • Mazurka in A minor, B. 140